Print

Analýza dopravních plánů MHD Liberce

Posted in Uncategorised

V pořadí druhý článek se, jak již nadpis napovídá, věnuje analýze souboru dopravních map získaných od DMPL. Pro analýzu dopravních plánů města Liberce bylo sesbíráno celkem jednadvacet ukázek z let 1972 až do roku 2013. Atributy pro hodnocení jednotlivých ukázek byly zvoleny syntézou kritérií autorů Allarda (2009) a Morrisona (1996).


Oba autoři již v minulosti provedli analýzy mnoha světových map. Avšak zřejmě nejznámější analýzu dopravních plánů provedl Morrison v roce 1996. Ve svém díle se zabýval způsobem, kterým jsou zobrazovány druhy a linky veřejné dopravy v návaznosti na složitost dopravní sítě a množství druhů dopravy. Nejnovější prací v oboru je disertační práce Allarda z roku 2009, která se komplexně zabývá tvorbou a analýzou dopravních map ve světě. Tato práce je zaměřena na hodnocení jednotlivých prvků náplně mapy, technické vlastnosti mapy a také na styl kartografického vyjádření. Celkem využil třicet různých kritérií, dle nichž analyzoval světové ukázky. Příkladem kritérií může být rok vydání mapy, použitý styl dle Morrisona, podklad mapy, fixovanost úhlů, atd.

Volba hodnotících kritérií pro dopravní plány MHD Liberce byla volena syntézou atributů Morrisona (1996) a Allarda (2009) s ohledem na kritéria Voženílka (2004). Celkem bylo zvoleno čtrnáct kritérií, dle nichž byly hodnoceny získané dopravní plány Liberce. Hodnotícími kritérii pro konkrétní mapy tedy jsou: rok vydání, styl dle Morrisona, počet použitých barev na linky, číslo linky, použitý podklad, schematičnost, počet linek, orientační body v krajině (landmarks), druhy linek, názvy zastávek,  fixovanost úhlů, font písma, tvar zastávek, poznámky k mapě (čitelnost, estetika, obecné údaje). K analýze byla vytvořena přehledová tabulka, která úsporně zobrazuje zmíněnou analýzu.

Shrnutí výsledků: Všechny získané plány jsou vytvořeny v nizozemském stylu, tj. styl, kdy jsou jednotlivé druhy dopravy zobrazeny pomocí jedné barvy. Zároveň veškeré plány zobrazují dva druhy dopravy, a to vždy linky autobusů a tramvají. Orientační body v krajině (body, pomocí nichž se uživatel mapy lépe v prostoru zorientuje) jsou znázorněny jen sedmkrát, a to v letech 1987-1991 a 1994-2000. Pokaždé je orientačním bodem hotel a televizní vysílač Ještěd. V průběhu let tvorby dopravních plánů došlo k nárůstu počtu dopravních linek ze čtrnácti na jednatřicet linek. Krom tři plánů (2011-2013) jsou veškeré plány bez topografického podkladu a polovina jich je neschematizovaná.


Zdroje:

ALLARD, J. 2009. The Design of Public Transport Maps: Graphic elements and design operations in the representation of urban navigation systems [online]. Milán: Politecnico di Milano [cit. 4. 4. 2014]. Disertační práce. Dostupné z: < http://www.brt.cl/wp content/uploads/2012/01/Tesis-Jose-Allard-light.pdf>.

VOŽENÍLEK, V. 2004. Aplikovaná kartografie I: tematické mapy. Dotisk 2. vydání. Olomouc: UP v Olomouci, 189 s. ISBN 80-224-0270-X.

MORRISON, A. 1996. Public Transport Maps in Western European Cities. The Cartographic Journal. roč. 33, č. 2, s. 93 – 110. ISSN 0008-7041.


Ukázky dopravních plánů


Zdroj: Dopravní podnik města Liberce a Jablonce nad Nisou a.s.

S podporou Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR

OPVK hor zakladni logolink CB cz

 

Copyright © 2012 Katedra aplikované matematiky | Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická | Technická univerzita v Liberci

Built with HTML5 and CSS3

Powered by Warp Theme Framework