Print

Hledání pramenů

Written by Daniel Vrbík. Posted in Prameny spojují / Quellen verbinden

Jedním z prvních kroků v projektu Prameny spojují / Quellen Verbinden nás, geografů, bylo nalezení maximálního počtu pramenů ve studovaném území, které bude vhodné zkoumat v celé šíři dalších témat. Že to byla práce nesnadná, zahrnující jak data mining (vytěžování dat) za kancelářským stolem, tak práci v terénu, se pokusím popsat na následujících řádcích.

Dostupné zdroje

Po nezbytné definici toho, co je v toto projektu vlastně pramen (jakýkoli přirozený vývěr vody – tedy například pramen vodního toku, studánka a podobně), vedly naše první kroky k již existujícím databázím, které by mohly tyto informace obsahovat. V České republice se nabízí například databáze DIBAVOD (DIgitální BÁze VOdohospodářských Dat) nebo ZABAGED (ZÁkladní BÁze Geografických Dat). Bohužel v obou případech jsme narazili už z toho důvodu, že ZABAGED čerpá data z DIBAVODu :) Navíc mezi prameny jsou v databázi DIBAVOD často počítány také průzkumné vrty, místa odběru podzemních vod a podobně, které jsou z hlediska projektu nezajímavé.

Naše pozornost se tedy zaměřila na databáze vznikající nikoli z iniciativy nějaké instituce, ale takzvaně odspodu, od veřejnosti. U nás vytváří takovou databázi projekt E-studánky, z nějž čerpají například mapy.cz). Tato databáze je plněna pomocí dobrovolníků, kteří mohou do mapy zaznačit jakýkoli zajímavý pramen, případně nahrát fotografii. Výhodou této databáze je, že data z ní lze snadno stáhnout ve formátu *.gpx a ten následně použít v GIS systémech.

 Export dat z databáze E-studánky

Další databází tvořenou lidmi je projekt OpenStreetMap. I ten obsahuje informace o některých pramenech. Bohužel především o pramenech lidmi upravených, fontánách a podobně, které jsou pro zaměření projektu nevhodné. I data z této databáze lze stáhnout a to pomocí aplikace Overpass turbo (s trochou znalostí o struktuře dat OSM).

 Overpass turbo jako aplikace pro stažení části databáze OpenStreetMap

V Německu byla situace poněkud složitější. Nicméně díky spolupráci s kolegy z Žitavy se nám podařilo najít data na Saském geoportále a dále využít prameny z předchozích projektů.

Zvažovanou možností bylo provedení analýz digitálního modelu reliéfu a nalezení potenciálních míst, kde se může vyskytovat pramen (v tomto případě počátek vodního toku). K této variantě jsme ovšem nakonec nepřistoupili a rozhodli jsme se hledat prameny přímo v terénu.

Příprava map pro terénní mapování

Abychom mohli jít hledat a ověřovat prameny do terénu, potřebovali jsme si vytvořit podkladové mapy. Již dlouho jsme chtěli vyzkoušet zapojení tabletů a možností platformy ArcGIS Online v terénu. Vytvořili jsme tedy interaktivní mapu obsahující prameny z dostupných databází, vodní toky a síť hexagonů která nám rozdělila území na menší části. Neprohledávali jsme tak celé území, ale jen konkrétní vybrané hexagony.

 Ukázka mapy pro práci v terénu

Přímo v této mapě bylo možné upravovat již přidané prameny a nebo nové prameny přidávat. Práci v terénu pak umožnila volně stažitelná aplikace Collector for ArcGIS na tabletech. Výhoda této aplikace je v tom, že je možné do ní uložit data pro offline použití a nebýt tak závislý na internetovém připojení. Aplikace pak umožňuje po připojení k internetu synchronizovat všechna změněná data (tedy nově zmapované prameny).

Z hlediska sbíraných jevů nás v této první fázi zajímala především poloha pramene, základní charakteristiky jeho okolí (přístup k prameni, využití území v okolí atd.) a základní měření (pH, teplota a další). Ke každému prameni byla doplněna také jeho fotografie a odebrány vzorky vody k dalším analýzám. Zpětně bych doporučil také zautomatizovat sběr informací o tom, kdo a kdy pramen do mapy zadal. Přímo v aplikaci je možné tento automatický záznam povolit.

Terénní mapování

Vybaveni tablety, svačinami a pevnou obuví vyrazili dobrovolníci do terénu (především studenti a patří jim za to obrovský dík). V průběhu terénních prací se mírně upravovala metodika i podkladová mapa (tak jako vždy, když jde produkt do ostrého provozu). Celkem se podařilo najít a zmapovat 112 pramenů ze kterých jsme následně vybrali 43 pramenů určených k dalšímu výzkumu v rámci projektu.

Tím ale práce v terénu nekončí. Na léto jsou připraveny další návštěvy pramenů, odběry vzorků a analýzy v laboratořích. I při těchto pracích se budeme snažit využít potenciálu tabletů, interaktivních map a nástrojů ke sdílení dat.

S podporou Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR

OPVK hor zakladni logolink CB cz

 

Copyright © 2012 Katedra aplikované matematiky | Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická | Technická univerzita v Liberci

Built with HTML5 and CSS3

Powered by Warp Theme Framework