Print

Spolupráce s praxí

Written by Jiří Šmída. Posted in Uncategorised

Naše pracoviště dlouhodobě sleduje potřebnost spolupráce s veřejnými institucemi na poli aplikovaného výzkumu a zajištění praktických praxí studentů. Důležitým bodem námi respektované filozofie je budování kvalitního partnerství založeného na oboustranně respektované a obohacující spolupráci. Cílem budování sítě spolupracujících partnerských institucí je zajistit trvalý pozitivní vliv na odbornou vědeckou činnost akademických pracovníků Technické univerzity v Liberci, stejně jako praktickou a odbornou úroveň studijních programů. Experti spolupracujících institucí jsou zapojování do definování témat závěrečných prací, vedení studentů na jejich praxích, konzultací studentům i přímo do vedení výuky ve vybraných předmětech.

Spolupracující instituce

Magistrát města Liberec
Oddělení územního plánování: realizace metodik posouzení zátěže životního prostředí ORP Liberec a města Liberec. Spolupráce na tvorbě a aktualizaci vybraných jevů ÚAP. vedení odborných praxí studentů, poskytování odborných konzultací.
Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu: vývoj sady plánů města pro podporu cestovního ruchu (Mapy Direction).

Městské informační centrum Jablonec nad Nisou
Vývoj sady plánů města pro podporu cestovního ruchu (Mapy Direction).

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje
Konzultace a analýzy pro závěrečnou zprávu o epidemii akutní gastroenteritidy v obcích Nový Bor a Okrouhlá, 2015, spolupráce při definování témat závěrečných prací studentů, vedení odborných praxí v oboru aplikovaná geografie (aplikace GIS při zpracování dat a úloh v gesci hygienické stanice).

Krajský úřad Libereckého kraje
Spolupráce při zajištění vzdělávacíích akcí Dny GIS LIberec. Vedení odborných praxí studentů oboru Aplikovaná geografie. Spoluautorství Atlasu životního prostředí Libereckého kraje. Odborná spolupráce při tvorbě podkladů pro územní plán VÚSC.

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje
Spolupráce při definování témat závěrečných prací studentů a vedení odborných praxí na téma využití GIS v problematice hasičských záchranných sborů.

Oblastní galerie v Liberci
Analýzy starých map a plánů, vývoj webových mapových aplikací a jejich instalace pro výstavu Německočeská výstava Liberec 1906 (červen-září 2016).

Severočeské muzeum v Liberci
Využití GIS pro tvorbu datového modelu geologické sbírky a jeho vizualizace metadami webové kartografie.

IQLANDIA, o.p.s. Liberec
Návrh a technické provedení exponátů pro expozici zaměřených na GIS a geografii.

 

Školská zařízení

Gymnázium F. X. Šaldy Liberec
Realizace projektů SIPVZ - zavedení metod GIS do výuky. Spolupráce na vedení výuky s využitím GIS.

Základní škola Sadská
Realizace projektů SIPVZ - zavedení metod GIS do výuky. Spolupráce na vedení výuky s využitím GIS.

Vysoké školy

Česká zemědělská univerzita v Praze
Příprava a realizace projektu Programu spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko Prameny spojují krajiny a státy - environmentální vzdělávání a kooperace v regionu Liberec-Zittau/Quellen verbinden Landschaftseinheiten und Staaten - Umweltbildung und Kooeration in der Region Liberec-Zittau (2016-2019)

Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem
Příprava a realizace projektu Programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko Příhraničí 2.0/Grenzraum 2.0 (2012-2015)

Technische Universität Chemnitz
Příprava a realizace projektu Programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko Příhraničí 2.0/Grenzraum 2.0 (2012-2015)

Technische Universität Dresden, IHI Zittau
Příprava a realizace projektu Programu spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko Prameny spojují krajiny a státy - environmentální vzdělávání a kooperace v regionu Liberec-Zittau/Quellen verbinden Landschaftseinheiten und Staaten - Umweltbildung und Kooeration in der Region Liberec-Zittau (2016-2019)

S podporou Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR

OPVK hor zakladni logolink CB cz

 

Copyright © 2012 Katedra aplikované matematiky | Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická | Technická univerzita v Liberci

Built with HTML5 and CSS3

Powered by Warp Theme Framework